Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Årsmöte 2020

När: 8 mars, klockan 11.30 till ca 15
Plats: Vretenv. 4, Solna, RF-SISU Stockholm

Bilagor:

Föredragningslista:

 1. Inledning Upprop
  fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd.
 2. Fastställande av dagordning för mötet.
 3. Fråga om mötet har blivit behörigt utlyst.
 4. Val av ordförande för mötet.
 5. Val av sekreterare för mötet.
 6. Val av två personer som tillsammans med ordföranden justerar mötets protokoll samt två rösträknare.
 7. SDF-styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse samt fastställande av balans och resultaträkning för tiden den 1 januari – 31 december.
 8. Revisorernas berättelse för tiden den 1 januari – 31 december.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för SDF-styrelsens förvaltning.
 10. Behandling av inkomna motioner
 11. Styrelsens informerar om verksamhetsinriktning samt ekonomisk plan/budget för kommande verksamhetsår.
 12. Fastställande av eventuell årsavgift för föreningarna till StKF för kommande verksamhetsår
 13. Val på ett år av ordförande i SDF-styrelsen.
 14. Val på två år av tre övriga styrelseledamöter.
 15. Val på ett år av en revisor och en revisorssuppleant med uppgift att granska verksamheten, räkenskaper och förvaltning inom SDF.
 16. Val av ombud till SKF: årsmöte, DF- möte och behövligt antal suppleanter.
 17. Val på ett år av ordförande och två ledamöter i valberedningen.
 18. Övriga frågor